Breadcrumbs

Title page || Bibliography

Bibliography

1918, 1920, 1948, 1960, 1993, Overview


1918

Articles in Journals

BAXA, Bohumil. Změny v českém státním právu od 19. století. Časopis pro právní a státní vědu. 1919, roč. 2. s. 133.

BRYCHTA, Fr. Otázka nezměnitelnosti ústav. Časopis pro právní a státní vědu. 1918, roč. 1. s. 4.

CAHA, Jan. Úřad presidenta republiky. Časopis pro právní a státní vědu. 1918, roč. 1. s. 230.

KYSELA, Jan; ONDŘEJEK, Pavel; ONDŘEJKOVÁ, Jana. Proces vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv v ČR. 1. část. Historický a komparativní kontext. Časopis pro právní vědu a praxi. 2010, roč. 18, č. 2, s. 100 – 110.

MALÝ, Karel. Vznik ČSR a problematika státního občanství. Právník. 1988, roč. 127. s. 908.

SISKOVIČ, Štefan. Československý národ a demokratické základy národného výboru a národného zhromaždenia v roku 1918. Právník. 2013, č. 5, s. 486.

SOUKUP, Ladislav. O prozatímní ústavě Československé republiky. Právník. 1988, roč. 127. s. 869.

WEYR, František. Vzpomínky na ústavní výbor revolučního Národního shromáždění. Časopis pro právní a státní vědu. 1921, roč. 4. s. 50.

WEYR, František. Sukcesorství československého státu a recepční zákon č. 11 z r. 1918. Časopis pro právní a státní vědu. 1938, roč. 21. s. 1.

1920

Books

HOETZEL, Jiří. Ústavní listina Československé republiky. Praha: J. Hoetzel, 1928, 39 s.

LANGÁŠEK, Tomáš. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 319 s.

LANGÁŠEK, Tomáš (ed.). Ústavní soud Československé republiky: 90 let od jeho ustavující schůze : sborník příspěvků z kolokvia konaného na půdě Ústavního soudu v Brně dne 15. listopadu 2011. Brno: Ústavní soud, 2012, 115 s.

MALÝ, Karel a Ladislav SOUKUP (eds.). Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě [sborník příspěvků]. Praha: Karolinum, 2010, 594 s.

OSTERKAMP, Jana. Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechoslowakei (1920-1939): Verfassungsidee - Demokratieverständnis - Nationalitätenproblem. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2009, 309 s.

PEŠKA, Zdeněk. Československá ústava a zákony s ní souvislé. Praha: Nákladem Československého Kompasu, 1935.

VAVŘÍNEK, František. Základy práva ústavního. 4. vyd. V Praze: Nákladem Klubu českých právníků a spolku českých právníků "Všehrd", 1920, 208 s.

WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Melantrich, 1937, 339 s.

WEYR, František a Zdeněk NEUBAUER. Ústavní listina Československé republiky: její znění s poznámkami. Praha: Nakladatelství Orbis, 1931, 180 s.

Articles in Journals

ADLER, Franz. Präsident der Tschsl. Republik. Juristenzeitung für das Gebiet der Tschechoslowakischen Republik. 1933, roč. 13. s. 1.

BAUER, František. O soudcovské nezávislosti. Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. 1947, roč. 15. s. 170.

BAXA, Bohumil. Ústavní listina československé republiky a vliv cizích ústav. Sborník věd právních a státních. 1921, roč. 21. s. 1.

BAXA, Bohumil. K výkladu ústavních a zákonných předpisů o vzájemném styku posl. sněmovny a Senátu. Moderní stát. 1928, roč. 1. s. 2.

BAXA, Bohumil. Deset let ústavy republiky Československé. Moderní stát. 1930, roč. 3. s. 33.

BAXA, . Státoprávní a ústavní změny v republice Československé. Právní prakse. 1938, roč. 3. s. 41.

BERKES, P. Určenie čsl. štátneho občianstva. Právny obzor. 1938, roč. 21. s. 341.

BOBEK, Bedřich. Obtíže poměrného zastoupení. Moderní stát. 1928, roč. 1. s. 33.

BOUČEK, Václav. O poslanecké imunitě. Soudcovské listy. 1938, roč. 19. s. 126.

BUDNÍK, Josef. Několik poznámek o vnitrostátní platnosti mezinárodních smluv v čs. státě. Časopis pro právní a státní vědu. 1937, roč. 20. s. 145.

ČÁDA, František. Ústavní listina a ústava. Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. 1947, roč. 15. s. 54.

DANNINGER, E. Sprachenrecht der Ausländer. Juristenzeitung für das Gebiet der Tschechoslowakischen Republik. 1926, roč. 7. s. 139.

DRBOHLAV, Karel. Ustavní listina, soudci obvodní a státní zástupci. Soudcovské listy. 1936, roč. 17. s. 323.

HARTMANN, Pavel. K výkladu § 16, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran. Moderní stát. 1935, roč. 8. s. 4.

HENNER, Kamil. Odluka státu a církve. Právník. 1920, roč. 59. s. 1.

HOETZEL, Jiří. Ústavní listiny Československé republiky. Sborník věd právních a státních. 1920, roč. 20. s. 1.

HOETZEL, Jiří. Meze nařízovací moci podle československé ústavní listiny. Právník. 1923, roč. 62. s. 28.

HOETZEL, Jiří. K § 20 ústavní listiny. Časopis pro právní a státní vědu. 1925, roč. 8. s. 298

HOETZEL, Jiří. Příspěvky k výkladu ústavní listiny. Sborník věd právních a státních. 1925, roč. 25. s. 134.

HOETZEL, Jiří. Ku vzniku ústavní listiny. Několik vzpomínek.. Právník. 1928, roč. 67. s. 558.

HOETZEL, Jiří. Rozpouštění politických stran a zastavovaní jejich činností. Právník. 1934, roč. 73. s. 1.

HOFFMANN, Josef. Československý a »slovenský« právní řád. Právník. 1946, roč. 85. s. 293.

HOLUB, Miroslav. Svoboda tisku. Všehrd. 1924, roč. 5. s. 204.

HORA, Vladimír. Volební soud v nových politických poměrech. Moderní stát. 1939, roč. 12. s. 70.

HORÁČEK, Cyril. K problému kontinuity československého ústavního práva. Sborník věd právních a státních. 1946, roč. 44. s. 47.

HRABÁNEK, Jan. Rozkazy presidenta republiky jako vrchního velitele branné moci. Časopis pro právní a státní vědu. 1927, roč. 10. s. 195.

HYNIE, Rudolf. Poměr práva mezinárodního k vnitrostátnímu právu. Sborník věd právních a státních. 1929, roč. 29. s. 220.

JAROLIM, Johann. Reform des Minderheitsschutzes. Juristenzeitung für das Gebiet der Tschechoslowakischen Republik. 1930, roč. 11. s. 38.

JOACHIM, V. Samospráva. Právník. 1928, roč. 67. s. 593.

JOACHIM, Václav. Volič - strana - poslanec. (Dává mandát strana?). Moderní stát. 1928, roč. 1. s. 163.

KALLAB, Jaroslav. Ustanovení mírových smluv dotýkajících se přímo republiky československé. Časopis pro právní a státní vědu. 1920, roč. 3. s. 160.

KALOUSEK, Vratislav. Nařízení ministra pro Slovensko. Právny obzor. 1929, roč. 12. s. 473.

KALOUSEK, Vratislav. Bibliografie literatury čsl. práva ústavního. Sborník věd právních a státních. 1931, roč. 31. s. 121.

KALOUSEK, Vratislav. Dva příspěvky k otázce platnosti právních norem na Podkarpatské Rusi. Veřejná správa. 1932, roč. 2. s. 365.

KALOUSEK, Vratislav. Jest Československá republika právním pokračovatelem státu Českého. Sborník věd právních a státních. 1938, roč. 38. s. 77.

KARPAT, Fr. Autonomia Podkarpatskej Rusi. Všehrd. 1938, roč. 19. s. 28.

KEPERT, Josef. Pochybnosti o československé demokracii. Všehrd. 1937, roč. 18. s. 209.

KEPERT, Josef. Národnostní autonomie v Československu. Všehrd. 1938, roč. 19. s. 295.

KLIMENT, Josef. Starosti s ústavním soudem. Moderní stát. 1938, roč. 11. s. 22.

KNAPP, . O konfiskaci nepřátelského majetku. Právní prakse. 1946, roč. 10. s. 46.

KÖRBER, . Legislativní činnost československého státního zřízení v zahraničí. Právní prakse. 1945, roč. 9. s. 201.

KREJČÍ, Jaroslav. K otázce promulgace zákonů. Moderní stát. 1930, roč. 3. s. 169.

KREJČÍ, Jaroslav. Právní účinky nálezu ústavního soudu. Moderní stát. 1930, roč. 3. s. 71.

KRČMÁŘ, Jan. Poznámky k dekretu presidenta republiky ze dne 19. V. 1945, č. 5/45 a k zákonu ze dne 16. V. 1946, čís. 128/46.. Právník. 1946, roč. 85. s. 257.

KRCHA, K. Reorganisace soudnictví. Soudcovské listy. 1938, roč. 19. s. 352.

KŘIVÁK, Rudolf. President republiky a mezinárodní smlouvy (Předneseno v Právnické jednotě dne 13. března 1930). Moderní stát. 1930, roč. 3. s. 144.

KŘOVÁK, Rudolf. Vyřizování zákonů vrácených presidentem republiky v Národním shromáždění. Moderní stát. 1929, roč. 2. s. 323.

KŘOVÁK, Rudolf. Zákonodárná činnost Národního shromáždění a president republiky. Moderní stát. 1929, roč. 2. s. 3.

KUBEŠ, Vladimír. Odpovědnost Protektorátu Čechy a Morava za závazky bývalého Československého státu. Časopis pro právní a státní vědu. 1940, roč. 23. s. 74.

KUČERA, Bohumil. Československý právní řád a právo mezinárodní. Časopis pro právní a státní vědu. 1923, roč. 6. s. 227.

KUČERA, Bohumil. Hlava státu a její ústavní kompetence v mezinárodních stycích. Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. 1947, roč. 15. s. 108.

LAMMERS, . Sinn und Bewährung der staatsrechtlichen Gestalt des Protektorates Böhmen und Mähren. Prager Archiv für Recht, Verwaltung und Wirtschaft. 1944, roč. 1944. s. 105.

LANDMANN, Heinz. Das Deutsche Staatsministerium in Böhmen und Mähren. Prager Archiv für Recht, Verwaltung und Wirtschaft. 1944, roč. 1944. s. 360.

LAŠTOVKA, Karel. Ústava o poměru náboženských společností ke státu. Právny obzor. 1922, roč. 5. s. 226.

LAŠTOVKA, Karel. Rozhled po právu ústavním a správním prvého desetiletí naší republiky. Právny obzor. 1928, roč. 11. s. 577.

LAŠTOVKA, Karol. Několik poznámek k ústavnímu zákonu čís. 299/1938 o autonomii Slovenskej krajiny. Právny obzor. 1938, roč. 21. s. 486.

LUBY, Štefan. Československý a "slovenský" právny poriadok. Právny obzor. 1947, roč. 30. s. 140.

MIŘIČKA, August. Poznámky k zákonu na ochranu republiky. Právník. 1923, roč. 62. s. 161.

NEUBAUER, Zdeněk. Meze moci nařizovací. Časopis pro právní a státní vědu. 1924, roč. 7. s. 39.

NEUBAUER, Zdeněk. Význam senátu podle ústavy československé. Všehrd. 1924, roč. 5. s. 169.

NEUBAUER, Zdeněk. Nařízení vládní a ministerská. Právník. 1925, roč. 64. s. 621.

NEUBAUER, Zdeněk. Několik poznámek k otázce zmocňovacích zákonů. Časopis pro právní a státní vědu. 1928, roč. 11. s. 119.

NEUBAUER, Zdeněk. Deset let ústavní listiny. Všehrd. 1930, roč. 11. s. 177.

NEUBAUER, Zdeněk. Abdikace presidenta republiky. Všehrd. 1936, roč. 17. s. 137.

NEUBAUER, Zdeněk. Čs. president republiky. Moderní stát. 1939, roč. 12. s. 1.

NEUBAUER, Zdeněk. Kontinuita našeho ústavního práva. Právník. 1945, roč. 84. s. 285.

NEUBAUER, Zdeněk. Slovensko v nové ústavě. Časopis pro právní a státní vědu. 1947, roč. 28. s. 114.

PATOČKA, Ladislav. Rekonstrukce vlády a funkce státních ministrů. Moderní stát. 1938, roč. 11. s. 66.

PETRŽÍLA, Rudolf. Delegace zákonodárné moci a normativní theorie. Časopis pro právní a státní vědu. 1925, roč. 8. s. 7.

PETRŽÍLA, Rudolf. Příspěvek k theorii zmocňovacích zákonů. Časopis pro právní a státní vědu. 1927, roč. 10. s. 289.

PEŠKA, Zdeněk. K problému trestní odpovědnosti hlavy státu v Československu. Moderní stát. 1935, roč. 8. s. 229.

PEŠKA, Zdeněk. K reformě jednacích řádů Národního shromáždění. Moderní stát. 1935, roč. 8. s. 163.

PROCHÁZKA, . Právní důsledky znárodnění. Právní prakse. 1946, roč. 10. s. 111.

ŘÍHA, Jan. Volba presidenta republiky. Moderní stát. 1933, roč. 6. s. 239.

SCHEIBER, Rudolf. O moci soudcovské jako moci státní. Soudcovské listy. 1924, roč. 5. s. 27.

SCHEIBER, Rudolf. O soudcovské neodvislosti. Soudcovské listy. 1924, roč. 5. s. 126.

SOBOTA, Emil. Volba presidenta republiky. Moderní stát. 1933, roč. 6. s. 187.

STEIN, Felix. Sprachenrechte der Reichsdeutschen und Österreicher in der Tschsl. Republik. Juristenzeitung für das Gebiet der Tschechoslowakischen Republik. 1928, roč. 9. s. 158.

SVATUŠKA, Ladislav. Říšskoněmecký právní řád v Protektorátu Čechy a Morava. Moderní stát. 1940, roč. 13. s. 9.

SVĚRÁK, František. Zákon ze dne 29. února 1920, č. 125 Sb. z. a n., o volebním soudě s novelou ze dne 30. května 1924, č. 145 Sb. z. a n., a zákon ze dne 18. června 1924, č. 144 Sb. z. a n., o inkompatibilitě (neslučitelnosti). Časopis pro právní a státní vědu. 1924, roč. 7. s. 172.

TAKÁČ, Miloslav. Znovuvýstavba československého právneho po riadku. Právny obzor. 1946, roč. 28. s. 59.

TARABRIN, Evžen. Promulgace zákonů v právu Československém. Moderní stát. 1928, roč. 1. s. 67.

VALEČEK, Jan. Obnovení právního pořádku. Časopis pro právní a státní vědu. 1947, roč. 28. s. 173.

VÁVRA, . Nové právní základy Československé republiky. Právní prakse. 1945, roč. 9. s. 121.

VERNER, . Příslušnost Protektorátu Čechy a Morava. Právní prakse. 1939, roč. 4. s. 115.

VERNER, . Státní občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb. o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. Právní prakse. 1945, roč. 9. s. 161.

WEYR, František. O rozsahu práva presidenta republiky Československé udíleti amnestii a abolici podle §§ 64. a 103. ústavní listiny. Časopis pro právní a státní vědu. 1922, roč. 5. s. 145.

WEYR, František. Úprava právního postavení politických stran. Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. 1923, roč. 2. s. 15.

WEYR, František. Členství v Národním shromáždění a výdělečných podnicích. Časopis pro právní a státní vědu. 1932, roč. 15. s. 114.

WEYR, František. Nový zákon o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran. Časopis pro právní a státní vědu. 1934, roč. 17. s. 1.

WEYR, František. Česko-slovenská ústava z r. 1920 a její francouzský vzor. (Torso.). Časopis pro právní a státní vědu. 1939, roč. 22. s. 32.

WEYR, František. Ustavní vývoj československý v roce 1938. Časopis pro právní a státní vědu. 1946, roč. 27. s. 20.

WEYR, František. O čem rozhoduje československý ústavní soud. Moderní stát. 1938, roč. 11. s. 121.

 

1948

 

Books

KUBEŠ, Vladimír. O novou ústavu. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1948, 140 s.

TÁBORSKÝ, Eduard. Naše nová ústava. 1. vyd. Praha: Čin, 1948, 598 s.

Articles in Journals

BARTUŠKA, Jan. Ústava 9. května — právní základ veškerého zákonodárství — záštita, státní discipliny a socialistické zákonnosti. Právník. 1952, roč. 91. s. 209.

FILIP, J. Nad 30. výročím Ústavy 9. května. Právny obzor. 1978, roč. 61. s. 385.

HAVLAN, Petr. Vlastnictví státu v letech 1948-1989. Právník. 1998, č. 5, s. 345.

HYBL, . Diskuse k nové ústavě. České právo. 1948, roč. 28, č. 5. s. 40.

KNAPP, Viktor. Vlastnictví v naší společnosti. Právník. 1949, roč. 88. s. 299.

KOP, František. O jasnou formulaci poměru církví ke státu v chystané ústavě Československé republiky. Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. 1947, roč. 15. s. 74.

KUBEŠ, Vladimír. Filosofický základ nové ústavy. Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. 1947, roč. 15. s. 86.

KUČERA, S. Únor 1948 a naše cesta k socialismu. Socialistická zákonnost. 1973, roč. 21. s. 65.

LACO, Karol. Ústava v predmníchovskej ČSR a Ústava 9. mája. Právnické štúdie. 1958, roč. 6. s. 525.

LAKATOŠ, M. Nařízení vlády jako forma práva. Právny obzor. 1955, roč. 38, č. 8. s. 479.

MANĎÁK, Oldřich. Únor 1948 a ústavnost. Socialistické soudnictví. 1968, roč. 8, č. 2. s. 1.

MOURAL, Jan. Ústava socialismu. Právník. 1949, roč. 88. s. 450.

NEDVĚDICKÝ, Kamil. Církve a náboženské společnosti po únoru 1948. Revue církevního práva. 2008, č. 39, s. 60.

ONDRIS, K. Únor a ústavnost. Socialistická zákonnost. 1968, roč. 16. s. 65.

PEŠKA, Pavel. K desetiletí ústavního vývoje lidově demokratického Československa. Právník. 1955, roč. 94. s. 265.

PEŠKA, Pavel. Základní občanská práva a povinnosti v socialistickém státě. Acta Universitatis Carolinae: Iuridica. 1958, roč. 4, č. 1. s. 45.

PROCHÁZKA, Vladimír. Ústava 9. května jako problém první etapy vývoje československé lidové demokracie. Stát a právo. 1959, roč. 5. s. 5.

ROLENC, V. K zákonu o volbách do národních výborů. Socialistická zákonnost. 1954, roč. 2. s. 121.

ROLENC, Vladimír. Ústava 9.května - ústava naší cesty k socialismu. Soudce z lidu. 1958, roč. 9, č. 5. s. 57.

SVITOK, Jozef. Zákon číslo- 319/1948 Sb. o zludovení súdnictva. Právny obzor. 1949, roč. 32. s. 198.

ŠKODA, V. Deset let budování socialistické justice. Socialistická zákonnost. 1958, roč. 6. s. 81.

VYBRAL, Vladimír. Práva hospodářská a sociální v nové československé ústavě. Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. 1947, roč. 15. s. 149.

ZDOBINSKÝ, S. 25. výročí Ústavy 9. května. Socialistická zákonnost. 1973, roč. 21. s. 260.

 

1960

 

Books

BYDŽOVSKÝ, Ladislav a SOUKUPOVÁ, Marie. Ústava Československé socialistické republiky: Ze dne 11. července 1960, č. 100 Sb. Praha: SPN, 1972, 126 s.

COLOTKA, Peter; MATOUŠEK, Stanislav. Naša socialistická ústava. Bratislava: Osveta, 1961, 208 s.

FABIAN, Kamil; KIESEWETTER, Zbyněk a MATĚJÍČEK, Jaroslav. Politická organizace ČSSR. Praha: Horizont, 1974, 127 s.

FILIP, Jan; HOUBOVÁ, Drahomíra a ŽÍLA, Antonín. K základním státoprávním otázkám ČSSR. Brno: Krajské kulturní středisko, 1976, 145 s.

FILIP, Jan. Podstata, obsah a forma ústavy socialistického typu. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1987, 152 s.

FLEGL, Vladimír. Ústava ČSSR. 3. vyd. Praha: Orbis, 1977, 185 s.

FLEGL, Vladimír. Ústavní základy Československé socialistické republiky. Praha: Svoboda, 1981, 305 s.

GRÓNSKÝ, Ján. O československé socialistické ústavě: sborník materiálů z vědecké konference právnické fakulty University Karlovy o návrhu československé socialistické ústavy dne 5. května 1960. Praha: Univerzita Karlova, 1960, 155 s.

GROSPIČ, Jiří. Politické a státní zřízení ČSSR. Praha: Orbis, 1983, 310 s.

GROSPIČ, Jiří a KORANDA, František. Socialismus a lidská práva. Praha: Svoboda, 1980, 106 s.

CHOVANEC, Jaroslav. Československá socialistická federace. Praha: Mladá fronta, 1976, 244 s.

CHOVANEC, Jaroslav a MATOUŠEK, Stanislav. Dokumenty k štátnemu právu ČSSR. Bratislava: Právnická fakulta university Komenského, 1971, 408 s.

CHOVANEC, Jaroslav a Rudolf TRELLA. Ústava Československej socialistickej republiky. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1971, 182 s.

JIČÍNSKÝ, Zdeněk a Pavel LEVIT. Nová socialistická ústava Československé republiky: (k návrhu nové ústavy). Praha: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1960, 31 s.

JIČÍNSKÝ, Zdeněk a Pavel LEVIT. Socialistická ústava ČSSR: ucelený výklad ústavy. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961, 176 s.

JIČÍNSKÝ, Zdeněk a Pavel LEVIT. Ústava Československé socialistické republiky a důležité právní předpisy s ní souvisící. 1. vyd. Praha: Orbis, 1962, 925 s.

KORANDA, František. KSČ a politický systém ČSSR. Praha: Svoboda, 1981, 151 s.

KORANDA, František. Politický systém československej socialistickej spoločnosti. Bratislava: Pravda, 1976, 277 s.

KORANADA, František.  Otázky politického a ústavního systému v ČSSR. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1973, s. 254.

MOURAL, Jan. Slovenské národní orgány. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1958, 56 s.

PEŠKA, Pavel; DRESSLER, Alfred a RATTINGER, Bedřich. Ústavní právo ČSSR: Základy společenského zřízení a zákl. práva a povinnosti občanů: Vysokošk. učebnice. Praha: Orbis, 1965, 267 s.

POKŠTEFL, Josef. Der soziale Wandel in der ČSSR und sein Reflex auf das politische und Verfassungssystem. Marburg: Johann-Gottfried-Herder-Institut, 1984, 512 s.

POKŠTEFL, Josef. Verfassungs- und Regierungssystem der ČSSR. Mnichov: Oldenbourg, 1982, 355 s.

PRŮŠA, Ivan. Dokumenty k ústavnímu právu ČSSR. Vyd. 2. dopl. a přeprac. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975, 360 s.

VEBERA, Zdeněk. Právní záruky ústavnosti a zákonnosti v ČSSR. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1975, 197 s.

VEBERA, Zdeněk. Ústava - základ ústavnosti a zákonnosti v ČSSR. Brno: Masarykova univerzita, 1988, 247 s.

VEBERA, Zdeněk. Význam ústavních práv a povinností občanů v československém právním řádu. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1972, 151s.

VEBERA, Zdeněk a Jiří KROUPA. Ústavní právo ČSSR. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1974, 206 s.

ZDOBINSKÝ, Stanislav. Československá ústava: historie a současnost. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1989, 97 s.

ZDOBINSKÝ, Stanislav a Stanislav MATOUŠEK. Státní právo ČSSR. 1. vyd. Praha: Panorama, 1985, 365 s.

ZDOBINSKÝ, Stanislav. Československá ústava: komentář. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988, 531 s.

ZDOBINSKÝ, Stanislav a Stanislav MATOUŠEK. Státní právo ČSSR. 1. vyd. Praha: Panorama, 1985, 365 s.

Odborná periodika

BLAHOŽ, Josef. Několik námětů k modelu ústavního soudnictví ČSSR a ČSR. Právník. 1969, roč. 108. s. 352.

BOGUSZAK, Jiří. Návrh ústavy pro otevřený systém dualistické federace. Právník. 1968, roč. 107. s. 1039.

BREIER, Štefan. Nad novelou ôsmej hlavy Ústavy Českoslovenkej socialistkej republiky. Socialistické súdnictvo. 1970, roč. 22, č. 1. s. 13.

BYSTRICKÝ, R. Význam nové československé ústavy — z hlediska mezinárodních vztahů a mezinárodního práva. Socialistická zákonnost. 1960, roč. 8. s. 369.

COLOTKA, Peter a Stanislav MATOUŠEK. K novej socialistickej ústave ČSSR. Právnické štúdie. 1960, roč. 8. s. 503.

DOLEŽAL, Miloslav. Únor 1948 a některé otázky čs. ústavy. Právník. 1988, roč. 127. s. 93.

FILIP, Jan. Poslanecký mandát v podmínkách buržoazní a socialistické společnosti. Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně. 1978, roč. 8. s. 13.

FILIP, Jan. Problematika preambule socialistické ústavy. Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně. 1984, roč. 12. s. 61.

GRONSKÝ, Ján. O československé socialistické ústavě: sborník materiálů z vědecké konference právnické fakulty University Karlovy o návrhu československé socialistické ústavy dne 5. května 1960. Acta Universitatis Carolinae: Iuridica. 1960, roč. 6, č. Suppl.. s. 7.

GROSPIČ, Jiří. Vztah národní a federální státnosti v československé federaci. Právnické štúdie. 1976, roč. 22. s. 133.

GROSPIČ, Jiří a Zdeněk JIČÍNSKÝ. Slovenska národní rada ve vývoji československé ústavnosti a v socialistické státní soustavě. Právnické štúdie. 1965, roč. 13. s. 395.

GROSPIČ, Jiří a Zdeněk JIČÍNSKÝ. Problémy státoprávního uspořádání česko-slovenských vztahů. Právník. 1968, roč. 107. s. 481.

GROSPIČ, Jiří a Zdeněk JIČÍNSKÝ. K problematice zákonodárství podle ústavního zákona č. 143/1968 sb. o československé federaci. Právník. 1969, roč. 108. s. 649.

GROSPIČ, Jiří. Zákonodárná pravomoc a působnost v česko-slovenské federaci a otázky jejího uplatňování. Stát a právo. 1973, roč. 15. s. 5.

HAVLAN, Petr. Vlastnictví státu v letech 1948-1989. Právník. 1998, č. 5, s. 345.

HOUSER, Jaroslav. Vývoj volebního práva v socialistickém Československu. Právník. 1972, roč. 111. s. 1035.

HOUSER, Jaroslav. Sociálně ekonomická práva a boj o Ústavu 9. května. Právník. 1986, roč. 125. s. 182.

CHOVANEC, J. Ústavné zásady československej socialistickej federácie. Právny obzor. 1970, roč. 53. s. 577.

JIČÍNSKÝ, Zdeněk. Ústava 9. května a některé otázky československého konstitucionalismu. Právník. 1968, roč. 107. s. 380.

KÁČER, L. Ústavný súd ČSSR. Právny obzor. 1969, roč. 52. s. 400.

KLÍMA, Karel. K některým otázkám ústavy socialistického státu jako faktoru společenského progresu. Právník. 1980, roč. 119.

KLÍMA, Karel. Princip prohlubování práv a svobod občanů jako princip socialistické ústavy. Právník. 1984, roč. 123. s. 1086.

KLÍMA, K. Některé teoretické otázky realizace socialistické ústavy. Právny obzor. 1985, roč. 68. s. 737.

KLOKOČKA, Vladimír. Ústavní problémy socialistického systému. Právník. 1966, roč. 105. s. 566.

KNAPP, Viktor. Vznik a vývoj socialistické zákonnosti. Právník. 1975, roč. 114. s. 1058.

KRÁL, Karel. K druhému výročí ústavního zákona o čs. federaci. Správní právo. 1970, roč. 3. s. 321.

LEVIT, P. O novou socialistickou ústavu Československé republiky. Právník. 1960, roč. 99. s. 489.

MACUR, Josef. K některým otázkám vývoje záruk občanských práv v socialistické společnosti. Právník. 1978, roč. 117. s. 834.

MATES, Pavel a Karel SCHELLE. O ústavním zakotvení národních výborů. Správní právo. 1983, roč. 16. s. 65.

MATOUŠEK, S. Zrod československej socialistickej státnosti a jej rozvoj. Právny obzor. 1989, roč. 72. s. 30.

MENCER, Gejza a Miroslav POTOČNÝ. Mírové soužití a socialistický internacionalismus v ústavě Československé socialistické republiky. Časopis pro mezinárodní právo. 1960, roč. 4, č. 3. s. 305.

MOLČAN, T. Úvahy nad ústavnou úpravou organizačnej štruktúry a poslanie justičných orgánov. Právny obzor. 1969, roč. 52. s. 97.

MOURAL, J. a P. PEŠKA. O právech a povinnostech občanů v nové socialistické ústavě. Právník. 1960, roč. 99. s. 591.

PAVLÍČEK, Václav. Problematika spolčovacího a shromaždovacího práva v ČSSR. Právník. 1967, roč. 106. s. 592.

PEŠKA, Pavel. Některé náměty k zhodnocení platné ústavy československé. Právník. 1968, roč. 107. s. 551.

PEŠKA, Pavel. Ústavní situace Československa (též se zřetelem na českou státoprávní politiku). Právník. 1969, roč. 108. s. 297.

PEŠKA, Pavel. Několik námětů a poznámek k přípravě zákona o ústavním soudu ČSSR. Právník. 1969, roč. 108. s. 543.

PROCHÁZKA, Vladimír. Socialistická ústava Československa a cesta k ní. Stát a právo. 1963, roč. 9. s. 5.

PRŮŠA, O. Nová ústava v křivém zrcadle buržoázni propagandy. Právník. 1960, roč. 99. s. 764.

ROLENC, O. Formy práva podle nové ústavy. Socialistická zákonnost. 1960, roč. 8. s. 417.

TRELLA, R. Postavenie prezidenta Československej socialistickej republiky. Právny obzor. 1969, roč. 52. s. 393.

VEBERA, Zdeněk. Několik poznámek k ústavnímu vývoji Československé socialistické republiky. Právník. 1979, roč. 118. s. 262.

 

1993

 

Books

BAHÝĽOVÁ, Lenka, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Milan PODHRÁZKÝ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, 1533 s.

DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK (eds.). Aktuálnost změn Ústavy ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 1999, 315 s.

DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK (eds.). Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 246 s.

FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky: základní pojmy a instituty, ústavní základy ČR. Dotisk 4. vyd. 2003 (Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk). Brno: Václav Klemm, 2011, 370 s.

FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Dotisk 2. vyd. 2001 (Masarykova univerzita). Brno: Václav Klemm, 2011, 328 s.

FILIP, Jan, Zdeněk KOUDELKA, Michal LAMPARTER a Vojtěch ŠIMÍČEK (eds.). Ústava České republiky po pěti letech: (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 182 s.

GERLOCH, Aleš, Jiří HŘEBEJK a Vladimír ZOUBEK. Ústavní systém České republiky. 5. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 516 s.

HENDRYCH, Dušan a Cyril SVOBODA et al. Ústava České republiky: komentář. 1. vyd. Praha: Beck, 1997, x, 242 s.

HLOUŠEK, Vít a Vojtěch ŠIMÍČEK (eds.). Dělba soudní moci v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2004, 287 s.

HLOUŠEK, Vít a Vojtěch ŠIMÍČEK (eds.). Výkonná moc v ústavním systému České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2004, 285 s.

KLÍMA, Karel et al. Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozš. vyd. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2009.

KLÍMA, Karel. O právu ústavním. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xx, 295 s.

KLÍMA, Karel. Ústavní právo. 4. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 786 s.

KOSAŘ, David et al. Ústavní právo: casebook. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 635 s.

KYSELA, Jan et al. Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy : sborník příspěvků. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, 423 s.

PAVLÍČEK, Václav. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. vyd. Praha: Linde, 2002, 1164 s.

PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, 1119 s.

RYCHETSKÝ, Pavel; LANGÁŠEK, Tomáš; HERC, Tomáš et al. Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky : komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, xxv, 1196 stran.

SLÁDEČEK, Vladimír et al. Ústava České republiky: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, xiv, 935 s.

ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008, 236 s.

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní stížnost. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2005, 359 s.

WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xxv, 906 s.

Articles in Journals

ADAMUS, Vladimír. O poslanecké imunitě. Správní právo. 1999, č. 5, roč. 32, s. 265-275.

ADAMUS, Vladimír. O změně ústavy. Správní právo. 2000, č. 4, roč. 33, s. 193-205.

ADAMUS, Vladimír. O ustavování vlády o volbách do parlamentu. Správní právo. 2001, č. 2, roč. 34, s. 65-75.

BARÁK, Josef. Deset let Ústavy České republiky. Právní rádce. 2002, č. 11, roč. 10, s. 3.

BARÁK, Josef. O novelizaci Ústavy ČR. Právní rádce. 2003, č. 4, roč. 11, s. 72-78.

BÁRTA, Jan. Prezident republiky a jeho pravomoci v ústavním systému. Právník. 2007, č. 2, roč. 146, s. 135-152.

BARTOŇ, Michal. Novela Ústavy ČR č.395/2001 Sb. (tzv. euronovela Ústavy) a mezinárodní právo. Jurisprudence. 2002, č. 1-2, roč. 11, s. 30-32.

ČÁSTKOVÁ, Eva. Indemnita jako nesporná součást parlamentní imunity. Právník. 2011, č. 12, roč. 150, s. 1177-1201.

FILIP, Jan. K formulaci evropských klauzulí v ústavním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. 2010, č. 3, roč. 18, s. 217-224.

HAMULAK, Ondrej. Dělba moci v České republice a Slovenské republice. Právní fórum. 2007, č. 10, roč. 4, s. 374-380.

HAVRÁNEK, Daniel. Přímo volený prezident republiky - nad návrhem novely Ústavy. Právní zpravodaj. 2008, č. 2, roč. 9, s. 16-17.

HOLLÄNDER, Pavel. Materiální ohnisko ústavy a diskrece ústavodárce. Právník. 2005, č. 4, roč. 144, s. 313-336.

HÖLLANDER, Pavel. Soumrak moderního státu. Právník. 2013, č. 1, roč. 152, s. 1-28.

KOUDELKA, Zdeněk. Právo prezidenta přijímat, pověřovat a odvolávat vedoucí zastupitelských misí. Časopis pro právní vědu a praxi. 2013, č. 2, s 146.

KOUDELKA, Zdeněk. Vrchní velitel ozbrojených sil. Právo a bezpečnost. 2014, č. 1, s. 30.

KOUDELKA, Zdeněk. Prezident, vláda a mezinárodní smlouvy. Právní rádce. 2005, č. 11, roč. 13.

KRÁL, Richard. Zakotvení práva ES do naší ústavy. Právní rádce. 2000, č. 3, roč. 8, s. 40.

KRÁL, Richard. O úskalí „euronovely“ Ústavy ČR. Právní rádce. 2002, č. 2, roč. 10, s. 363.

KRÁL, Richard. Znovu k zakotvení vnitrostátních účinků komunitárního práva v Ústavě ČR. Právní rozhledy. 2004, č. 3, roč. 12, s. 110-112.

KRECHT, Jaroslav. K ústavním zvyklostem. Právní rozhledy. 2013, č. 18, roč. 21, s. 630-632.

KUDRNA, Jan. Odpovědnost za akty prezidenta republiky. Správní právo. 2013, č. 7, s. 386.

KYSELA, Jan. K dalším důsledkům přijetí ztv. euronovely Ústavy ČR. Právní rozhledy. 2002, č. 11, roč. 10, s. 525-534.

KYSELA, Jan. Euronovela Ústavy ve světle překvapivého nálezu Ústavního soudu č. 403/2002. Soudní rozhledy. 2002, č. 12, roč. 8, s. 421-428.

KYSELA, Jan. Zákonodárný proces v České republice jako forma racionálního právního diskursu? Právník. 2005, č. 6, roč. 144, s. 587-611.

KYSELA, Jan; KÜHN, Zdeněk. Je ústavou vždy to, co Ústavní soud řekne, že ústava je? Časopis pro právní vědu a praxi. 2002, roč. 10, č. 3, s. 199-214.

MALENOVSKÝ, Jiří. Postavení mezinárodních smluv o lidských právech v českém právu po 1. červnu 2002. Právník. 2002, č. 9, roč. 141, s. 917-932.

MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy ČR. Právník. 2003, č. 9, roč. 142.

MALENOVSKÝ, Jiří. K nové doktríně Ústavního soudu ČR v otázce vztahů českého, komunitárního a mezinárodního práva. Právní rozhledy. 2006, č. 21, roč. 14, s. 774-783.

MALENOVSKÝ, Radek. Může prezident republiky odmítnout (odložit) ratifikaci mezinárodní smlouvy? Právní rozhledy. 2009, č. 22, roč. 17, s. 812-821.

MLSNA, Petr. Několik poznámek k senátnímu návrhu novely Ústavy ČR. Právní zpravodaj. 2006, č. 10, roč. 7, s. 12-15.

MLSNA, Petr. Ústavněprávní aspekty volby prezidenta republiky. Právník. 2009, č. 1, roč. 148, s. 46-74.

MORAVEC, Ondřej. Dynamika ústavy České republiky. Státní zastupitelství. 2009, č. 1, roč. 7, s. 7-16.

ONDŘEJEK, Pavel. Role prezidenta republiky při sjednávání a ratifikaci mezinárodních smluv. Jurisprudence. 2009, č. 1, roč. 18, s. 46-55.

OSSENDORF, Vít. Zařazení České národní banky do systému institucí veřejné moci. Jurisprudence. 2006, č. 8, roč. 15, s. 13-18.

SYLLOVÁ, Jindřiška. „Euronovela“ Ústavy ČR. Právní rádce. 2002, č. 5, roč. 10.

ŠAMALÍK, František. Ústava ČR z pohledu práva na odpor. Právník. 2001, č. 8, roč. 140, s. 759-790.

ŠAMALÍK, František. Vztah Listiny základních práv a svobod k Ústavě České republiky. Právník. 2002, č. 1, roč. 141, s. 1-38.

ŠEVČÍK, Vlastimil. Ústavní soud ČR a soudy obecné - pokus o vymezení vzájemných vztahů. Bulletin advokacie. 1997, č. 5, roč. 27, s. 7-24.

ŠEVČÍK, Vlastimil. Problémy s naší ústavností. Právník. 1999, č. 3, roč. 138, s. 193-213.

VYHNÁNEK, Ladislav. Kontrasignace rozhodnutí prezidenta republiky. Státní zastupitelství. 2013, č. 2, roč. 11, s. 18-23.

WINTR, Jan. Vliv Evropské úmluvy na český ústavní pořádek. Jurisprudence. 2012, č. 7-8, roč. 21, s. 3-9.

 

Overview

 

Books

BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK (eds.). Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2009, 1005 s.

FLEGL, Vladimír. Dokumenty k vývoji československého ústavního práva. Praha: Ústav státní správy, 1989, 290 s.

GRONSKÝ, Ján. Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002, 235 s.

KROUPA, Jiří a Karel SCHELLE. Historie a současnost českého a československého konstitucionalismu. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 37 s.

MALÝ, Karel a Ladislav SOUKUP (eds.). Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. V Praze: Karolinum, 2004, 914 s.

SCHELLE, Karel. Dějiny ústavního práva. Praha: Linde Praha, 2014, 447 s.

SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Vývoj konstitucionalismu v českých zemích. Praha: Linde, 2013, 1300 s.

ZIMEK, Josef. Ústavnost a český ústavní vývoj. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 179 s.

Articles in Journals

BENÁK, Jaroslav. Vznik a vývoj ústavního soudnictví v ČR. MUNI Law Working Paper 2014.07. Dostupné z: http://workingpapers.law.muni.cz/dokumenty/29506

KYSELA, Jan; ONDŘEJEK, Pavel; ONDŘEJKOVÁ, Jana. Proces vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv v ČR. 1. část. Historický a komparativní kontext. Časopis pro právní vědu a praxi. 2010, roč. 18, č. 2, s. 100 – 110.

SLÁDEČEK, Vladimír. Nástin vývoje ústavního soudnictví na území Československa a České republiky.  Právní rozhledy. 1998, č. 11, s. 544.